Dorestad

onthuld
De Engk

Startpagina

spinklos


Het gebied ten zuiden van het kasteel Duurstede moet een van oorsprong gemeenschappelijke landbouwgrond, de eng, geweest zijn waaraan het plaatselijke toponiem De Engk herinnert. Ter hoogte van De Engk bevond zich een nederzetting die we tot de Benedenstad kunnen rekenen.

Het gebied ter hoogte van De Engk tussen de oude kern van Dorestad en het noordelijke havengebied vormde een eigen nederzetting. Als gevolg van riviererosie is slechts de meest westelijk gelegen periferie van het bewoningsareaal met een agrarisch karakter bewaard gebleven. Oostelijk van dit deel van de nederzetting zou langs de Rijnoever een havenstrook geweest kunnen zijn, hoewel deze dan aan de erosie van een buitenbocht van de rivier blootstond. Er zijn hier dan ook nauwelijks vondsten van voor de dertiende eeuw gedaan.

kogelpot

reconstructie van een 'spieker',
een voorraadschuur voor graan
De verschillende blokken zijn hier ingekleurd op een kopie uit 1788 van een kaart uit 1667 'Caarte van de Heeren van Oude Munsterstienden geleegen in 't Gerecht van Wyck' (HUA Oud Munster inv. nr. 727).

Aangenomen wordt dat we met een min of meer zelfstandige kern te maken hebben, want er is een eigen grafveld aangetroffen. Even buiten de Veldpoort, zuidelijk van de Steenstraat werd een Karolingisch grafveld blootgelegd.
Ten noorden daarvan werden structuren gevonden die we tot het agrarische deel van Dorestad kunnen rekenen. Hier zijn ook resten van een bronsgieterij gevonden.
Ten oosten van De Engk zou het laatmiddeleeuwse stadje Wijk verrijzen op de plaats waar zich oorspronkelijk bezittingen van de Keulse kerk bevonden. De Keulse bisschop Kunibert had ten tijde van koning Dagobert I in de vroege zevende eeuw een sleutelpositie. Dat maakt het aannemelijk dat het bisdom Keulen al vroeg aanspraken op goederen in Dorestad heeft gemaakt.

De naam van de Engk duidt op de oorspronkelijke gemeenschappelijke landbouwgrond, de eng. Deze bevond zich ten zuiden van de huidige Middelweg, vroeger de Engweg geheten, waar zich ook het tiendblok De Pas, een afsplitsing van een ouder blok met de naam Overeng, bevond. De oorspronkelijke nederzetting ten noorden van de Steenweg lag nogal ver van deze eng verwijderd. Het is daarom aannemelijk dat deze nog heeft toebehoord aan het gedeelte van Dorestad dat door de Rijn is weggeërodeerd. Deze eng strekte zich oorspronkelijk tot de Nederhof binnen de omwalling van het stadje Wijk uit en was blijkbaar voor een klein gedeelte ten behoeve van de stadsuitleg van Wijk opgeofferd.
De Nederhof, gelegen aan des keysers strate (later Volderstraat) en aan de rand van de eng, komen we waarschijnlijk als vroonhof tegen in een oorkonde uit het begin van de elfde eeuw.

Literatuur:

Dekker, Het Kromme Rijngebied, 107

Van Doesburg, 'Jacob van Ruysdaelstraat', Arch. kroniek van de prov Utrecht 1994-1995, 141-142.

Begin van de pagina

Startpagina