Dorestad

onthuld
De Geer II

Startpagina

schijffibula, mogelijk Engels

Tussen 2009 en 2011 vond er archeologisch onderzoek plaats voorafgaand aan de bouw van het nieuwe Revius Lyceum en de noordelijke uitbreidingswijk 'De Geer II' in Wijk bij Duurstede. Het is niet verwonderlijk dat daarbij het meest noordelijke deel van Dorestad werd blootgelegd. Wel verrassend is het uitgebreide grafveld dat ten noordwesten van de nederzetting werd aangetroffen.

Het meest opvallende landschapselement is een kronkelwaardgeul die van het zuidoosten naar het noordwesten door het hele onderzoeksterrein loopt. In deze geul zijn beddingafzettingen van grof zand en grind aangetroffen. Waarschijnlijk gaat het om een vroege bedding van de Kromme Rijn, die ook zuidelijker bij eerdere opgravingen is teruggevonden. De meeste sporen liggen ten oosten van deze geul.

Karolingische haarspeld

Bewoningssporen
Dat geldt ook voor bewoningssporen vanaf de vroege Merovingische periode die in het zuidoostelijke deel van het onderzochte gebied zijn gevonden. Op deze plaats is inmiddels de nieuwbouw van het Revius Lyceum verrezen. Hier werd het meest noordelijke bewoonde gedeelte van Dorestad opgegraven. De aangetroffen greppels, paalkuilen, afvalkuilen en waterputten dateren dan ook uit de tijd van Dorestad. Van de aardewerkvondsten is ruwweg een kwart uit de Merovingische en de helft uit de Karolingische periode afkomstig. Bewoning begon hier rond 600. Na de Karolingische periode werd de nederzetting verlaten. De teruggevonden greppels sluiten goed aan bij het verkavelingspatroon dat we uit eerder onderzoek kennen. Afvalstukken van barnsteenbewerking en ijzerslakken wijzen op de voor Dorestad gebruikelijke ambachtelijke activiteiten.


barnstenen hanger

nieuwe variant van een denarius van Lodewijk de Vrome
(foto ADC)

Engelse sceatta,
uit de vroege 8e eeuw

Verharde weg
Ten noorden van deze nederzetting heeft een met grind verharde weg in oost-westelijke richting gelopen die de kronkelwaardgeul moet hebben gekruist. Greppels die parallel aan de weg lopen, dateren waarschijnlijk uit de Merovingische periode. De weg loopt in de richting van het versterkte domeincentrum De Geer dat ten westen van het opgravingsterrein lag.


lit. G.L. Williams, 'Wijk bij Duurstede, De Geer II, Een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven', ADC-rapport 2004 (Amersfoort 2010).


Grafveld
Midden in het onderzoeksgebied werd een groot grafveld aangetroffen met meer dan 500 graven die volgens christelijk gebruik oost-west georiŽnteerd waren. Midden tussen de graven is een opvallend leeg gedeelte waar geen enkel graf voorkomt. Misschien heeft er op deze plaats een kapel gestaan, hoewel daarvan geen herkenbare sporen zijn teruggevonden. In het grafveld werd een fraaie Karolingische kussenfibula met emaille inleg gevonden.

archeologen onderzoeken het grafveld

de objecten op deze pagina zijn tijdens het onderzoek van ADC op het terrein 'De Geer II' gevonden.

Begin van de pagina

Startpagina