Dorestad

onthuld
Overzicht van het noordelijke havengebied

Startpagina

Oeverbebouwing

Kadeconstructies
in de beddingzone

Laat-Merovingische beddingzone

Het Karolingische
kadegebied

Pakhuizen

De Benedenstad werd gevormd door een havenfront langs de Rijn met een handelsfunctie en een achterliggende nederzetting met een voornamelijk agrarisch karakter. Om het havengebied in kaart te brengen, werd uitgebreid archeologische onderzoek gedaan. Daartoe werden van 1971 tot 1975 ten oosten van de huidige Hoogstraat vijf grote opgravingscampagnes uitgevoerd.
Alleen de onderste sporen van vroegmiddeleeuwse menselijke activiteiten bleken bewaard gebleven. De bovenste halve meter of meer - soms zelfs een hele meter - was volledig verstoord door latere activiteiten. Er resten slechts verschijnselen die diep genoeg in de grond zaten, zoals palen of alleen maar bodemverkleuringen waar eens palen stonden, kuilen en putten. Daardoor is slechts het onderste gedeelte van de houten palen - er zijn er vele duizenden teruggevonden - die diep in de grond waren geslagen, bewaard gebleven.
Van de verkaveling van het oevergebied geven vooral de vele teruggevonden kuilen een goede indruk, omdat die speciaal langs de randen van de percelen voorkomen. Daardoor is het ondanks het ontbreken van de bovenste cultuurlaag toch mogelijk om met alleen de dieper gelegen sporen een verantwoorde reconstructie van de havenstructuren te maken.
bootshaak


Hoogstraat 0


In het noordelijke havengebied kunnen we drie zones herkennen die ieder hun eigen specifieke voorkomen en gebruik hadden. We onderscheiden van west naar oost de oeverzone, de laat-Merovingische beddingzone en het Karolingische kadegebied. De oeverzone is de oudste zone, waarvan de bebouwing voornamelijk tegen het einde van de zevende eeuw is ontstaan. Hier woonden en werkten handelaren en kooplieden in een lintbebouwing van huizen op het hoogste deel van de oever. De laat-Merovingische beddingzone is de middelste zone die in het beddinggebied tegen de oorspronkelijke oever aan lag. Deze zone die in de eerste helft van de achtste eeuw door landaanwinning ontstond, kan als een uitbreiding van de oeverzone gezien worden. Ook hier werd gewoond en gewerkt. Het Karolingische kadegebied is de derde zone, ontstaan door voortschrijdende landaanwinning. Deze werd voornamelijk bestemd voor pakhuizen en kaderuimte, hoewel hier ook wel ambachtelijke activiteiten ontplooid werden.

Hoogstraat IV

Hoogstraat II

Hoogstraat I

Hoogstraat III

De plattegronden op deze pagina zijn voornamelijk gebaseerd op de gepubliceerde gegevens van de opgravingscampagnes Hoogstraat 0 tot en met IV van Van Es & Verwers, aangevuld met gegevens uit enkele kleinere opgravingen in de omgeving van de Hoogstraat. Ze moeten beschouwd worden als eigen interpretaties die omwille van de duidelijkheid ge´dealiseerd zijn. In werkelijkheid zijn niet alle verschijnselen zo eenduidig op te vatten zoals hier gesuggereerd wordt. Bovendien is het hele dynamische ontstaansproces door een enkele statische weergave in de plattegronden vertegenwoordigd. Ondanks deze tekortkomingen geven deze kaartjes toch een globaal beeld van de opbouw van het noordelijke havengebied van Dorestad.
Begin van de pagina

Startpagina